fbpx

***   SPŁACASZ KOMORNIKA?   MASZ DŁUGI?   RATUNKIEM JEST OGŁOSZENIE  ***   UPADŁOŚCI KONSUMENCKIEJ   ***   OBSŁUGUJEMY KLIENTÓW Z CAŁEGO KRAJU     ***    ZADZWOŃ TEL. 665 392 756  ***   POMOGLIŚMY JUZ WIELU OSOBOM Z CAŁEGO KRAJU! 

Regulamin

 1. POSTANOWIENA OGÓLNE

Trojnar-finanse.pl to serwis Internetowy, który przedstawia Użytkownikowi ofertę pożyczki dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, udziela Użytkownikowi pożyczek gotówkowych oraz jest pośrednikiem w udzielaniu Użytkownikowi pożyczek gotówkowych.

 1. Przed skorzystaniem z usług serwisu Użytkownik zapoznaje się oraz akceptuje postanowienia Regulaminu. Użytkownik nie może postanowień Regulaminu w części zaakceptować, a w części odrzucić.

 2. Niniejszy Regulamin określa prawa, a także obowiązki Użytkownika, zasady dostępu do usług serwisu, zasady odpowiedzialności właściciela serwisu, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, tryb postępowania reklamacyjnego oraz inne zasady korzystania przez Użytkowników z usług serwisu.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż postanowienia niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianom, w związku z czym przed korzystaniem z usług serwisu zobowiązuje się każdorazowo zapoznawać się z ich treścią.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownikiem serwisu może zostać tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu trojnar-finanse.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.

 2. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku podania fałszywych danych osobowych lub posłużenia się danymi osobowymi osób trzecich, co może skutkować także odpowiedzialnością karną.

 3. Ponadto Użytkownicy zobowiązani są do korzystania w sposób odpowiedzialny z serwisu trojnar-finanse.pl. Zakazane jest m.in. dostarczanie danych o charakterze bezprawnym, wprowadzanie do serwisu wirusów oraz innych elementów, które mogłyby uszkodzić, zniszczyć lub mieć jakikolwiek inny negatywny wpływ na funkcjonowanie serwisu.

 

 1. ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG SERWISU

Użytkownik może wnioskować o udzielenie pożyczki przesyłając wypełniony formularz aplikacyjny do serwisu trojnar-finanse.pl.

 1. Korzystanie z usług serwisu trojnar-finanse.pl przez Użytkowników jest bezpłatne, jednakże w przypadku kontaktu telefonicznego, opłata wynosi jak za połączenie wg cennika operatora sieci.

 2. Użytkownik uzyskuje dostęp do usług Serwisu po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, podaniu przy wypełnianiu formularza obowiązkowych danych osobowych a także wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 3. W celu uzyskania dostępu do usług serwisu, Użytkownik obowiązany jest podać dane osobowe, które są wymagane w formularzu aplikacyjnym.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

Serwis trojnar-finanse.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom stały dostęp do serwisu oraz jego usług. Jednakże ze względu na techniczne ograniczenia serwis nie może gwarantować, iż korzystanie z niego będzie przebiegało bez błędów oraz przerw, dlatego też wszelkie transakcje Użytkownik dokonuje na własne ryzyko.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub ograniczenia dostępu do serwisu w dowolnym terminie, prawo do zmiany, usuwania, dodawania informacji, treści i zawartości serwisu, bez uprzedniego informowania o tym fakcie Użytkowników.

 2. Serwis trojnar-finanse.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, jak również treści innych serwisów oraz portali internetowych, do których może zostać przekierowany Użytkownik, korzystając z linków umieszczonych w serwisie trojnar-finanse.pl

 3. Użytkownik przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy skutkującej zaciągnięciem zobowiązań finansowych powinien szczegółowo zapoznać się z warunkami umowy, Regulaminem świadczenia usług Pożyczkodawcy oraz powinien w miarę potrzeby, a także możliwości skorzystać z usług wykwalifikowanej osoby.

 4. Wszelkie opinie wyrażone na stronie serwisu są opiniami prywatnymi Użytkowników serwisu, w związku z czym serwis nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na ich podstawie.

 

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ramach świadczenia usług serwis trojnar-finanse.pl gromadzi oraz przetwarza dane osobowe niezbędne dla ich świadczenia. Zgromadzone dane wykorzystywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z poz.zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże konieczne do uzyskania dostępu do usług świadczonych przez serwis trojnar-finanse.pl.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest właściciel serwisu – TROJNAR FINANSE Piotr Trojnar, NIP: 8151339947, REGON: 364532717, z siedzibą 37-123 Handzlówka 161.

 3. Pozostawione przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są w celu: umożliwienia Użytkownikowi korzystania z funkcji serwisu trojnar-finanse.pl, przygotowania spersonalizowanej oferty dla Użytkownika, do komunikacji z Użytkownikiem w celach marketingowych, promocyjnych oraz otrzymywania od serwisu informacji handlowej w rozumieniu art.2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z poz.zm.), a także przeprowadzenia transakcji z Użytkownikiem. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych obejmuje także zgodę na przetwarzanie danych osobowych na ww. cele w przyszłości.

 4. Użytkownik udostępniając swój adres elektroniczny tym samym wyraża zgodę na przesyłanie przez serwis informacji handlowej w rozumieniu art.2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z poz.zm.) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej.

 5. Użytkownik udostępniając swój numer telefonu, tym samym wyraża zgodę na przesyłanie przez serwis informacji handlowej w rozumieniu art.2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.) za pomocą łączności telefonicznej (wiadomości tekstowe SMS, MMS i połączenia telefoniczne).

 6. Użytkownik udostępniając swój adres zamieszkania lub zameldowania tym samym wyraża zgodę na przesyłanie przez serwis materiałów reklamowych pod wskazany adres.

 7. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, w szczególności do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Użytkownik ma także prawo do żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub usunięcia udostępnionych danych osobowych.

 8. W przypadku niewyrażenia przez Użytkownika zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia przez serwis trojnar-finanse.pl swoich usług lub na cele marketingowe, w tym otrzymywania informacji handlowych  drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 z poz.zm.), Użytkownik może w każdym czasie tę zgodę odwołać zgłaszając informację do serwisu za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@trojnar-finanse.pl

 9. Celem uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania swoich danych osobowych, jak również otrzymania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, Użytkownik zgłasza stosowną informację do serwisu za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@trojnar-finanse.pl

 

 1. POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE

Celem serwisu trojnar-finanse.pl jest zapewnienie Użytkownikom usług o najwyższej jakości. W przypadku uznania przez Użytkownika, iż poziom usługi jest niewystarczający, może on złożyć reklamację kontaktując się z serwisem za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce kontakt.

 1. Podczas zgłaszania reklamacji Użytkownik obowiązany jest podać: imię, nazwisko, adres e-mail osoby zgłaszającej reklamację, a także opis zdarzenia, które stanowi przyczynę reklamacji.

 2. Informacje o wyniku postępowania reklamacyjnego zostaną Użytkownikowi przekazane za pośrednictwem  poczty elektronicznej w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez trojnar-finanse.pl. W sytuacji, gdy sprawa będzie wymagała przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, serwis zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rozpatrzenia reklamacji, o czym Użytkownik składający reklamację zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie materiały prezentowane w serwisie trojnar-finanse.pl są chronione prawem autorskim, w szczególności: znaki towarowe, dokumenty, teksty, grafika, zdjęcia, układ serwisu.

 1. Użytkownicy serwisu trojnar-finanse.pl zobowiązani są do respektowania praw własności intelektualnej.

 2. Zawartość serwisu trojnar-finanse.pl może być wykorzystywana przez Użytkowników tylko dla użytku osobistego.

 3. Wykorzystywanie danych z serwisu trojnar-finanse.pl w celach komercyjnych wymaga każdorazowo uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela serwisu.

 4. W przypadku wystąpienia szkody z powodu naruszenia przez Użytkowników którejkolwiek z powyższych zasad, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia szkody właścicielowi serwisu na zasadach ogólnych.

 5. Udostępniając własne treści w serwisie trojnar-finanse.pl, Użytkownicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie wspomnianych treści przez pozostałych Użytkowników serwisu w zakresie ich osobistego użytku.

 

 1. OCHRONA PRYWATNOŚCI

Serwis trojnar-finanse.pl w pełnym zakresie respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych jego Użytkowników.

 1. Skorzystanie z usług serwisu wymaga przedstawiania przez Użytkowników danych identyfikacyjnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

 2. W przypadku gdy Użytkownik wyrazi zgodę, serwis trojnar-finanse.pl będzie kontaktował się z nim, w celu informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie trojnar-finanse.pl

 3. Serwis trojnar-finanse.pl przedstawia jasne opisane zasady cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, rezygnacji z usługi informowania o nowych funkcjach lub produktach dostępnych w serwisie oraz otrzymywania informacji handlowych od serwisu.

 4. Serwis trojnar-finanse.pl zastrzega, że używa plików cookies. Służą one do Identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji, jak również do podniesienia jakości oferowanych usług.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie.

 2. Korzystanie przez Użytkowników z serwisu trojnar-finanse.pl po wprowadzeniu zmian w Regulaminie jest równoznaczne z wyrażeniem akceptacji dla tych zmian.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Skontaktuj się z nami
Oddzwonimy w ciągu 24 godzin!

Oświadczenie 1
Oświadczenie 2
Oświadczenie 3
Oświadczenie 4
Oświadczenie 5